DỊCH VỤ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. B1: Chuẩn bị hồ sơ:

  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ Doanh nghiệp có hiện diện tai5tyhuong7 mại tại Việt Nam.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hang, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt Nam theo hình thức đại diện cho tổ chức Phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. B2 :Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

- Thời điểm nộp hồ sơ: Ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam dự kiến người nước ngoài bắt đầu làm việc tại đơn vị. Đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

- Tại TP.HCM, hồ sơ nộp tại 159 Pasteur, phường 6, Quận 3

- Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

- Thời gian xem xét: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Lệ phí: 400.000 đồng/giấy phép