TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Công tác tư vấn, quản lý của MY HOUSE đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh đúng hướng cho trung tâm thương mại của khách hàng.