SỔ TAY QUẢN LÝ

Quy định

QUY ĐỊNH:

- Quy định bỏ và phân loại rác

- Quy định đăng ký giữ xe

- Quy định thi công trang trí nội thất

- Quy định đăng ký định mức nước

- Quy định đăng ký kưu trú

- Quy định đăng ký nuôi vật cảnh

- Quy định chuyển dọn nhà và sử dụng thang máy