SỔ TAY QUẢN LÝ

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

Kế hoạch Quản lý Tiện ích cảnh quan

1. Cây Xanh Đề xuất chăm sóc và cải tạo khuôn viên. Trình thiết kế và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án 2 . Hồ bơi - Hạng mục công...

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

Kế hoạch Quản lý Dịch vụ

Để phục vụ và đáp ứng một cách hiệu quả nhất cho Công tác Dịch vụ, My House đưa ra kế hoạch cụ thể cho công tác như sau: Xem xét và đề xuất ban hành, sửa đổi về các bảng nội quy tòa...