SỔ TAY QUẢN LÝ

PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ

PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân, Ban Quản lý cần thực hiện định kỳ cập nhật thông tin theo mẫu.