SỔ TAY QUẢN LÝ

CẨM NANG PCCC TRONG GIA ĐÌNH

CẨM NANG PCCC TRONG GIA ĐÌNH

Mỗi năm, trên cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy tại các khu dân cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là các vụ cháy tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ở...

THÔNG TƯ 06 2019 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ 06/2019 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư số 06/2019 được Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/10/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

THÔNG TƯ 28 2016 VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ 28/2016 VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư số 28/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/12/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015, Thông tư số 11/2015, Thông tư số 02/2016.

THÔNG TƯ 02 2016 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ 02/2016 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư só 02/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/02/2016 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.