SỔ TAY QUẢN LÝ

Tham gia nghiệm thu, nhận bàn giao từ nhà thầu

Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà là hệ thống quan trọng nhất cần phải được nghiệm thu, vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành và sử dụng chính thức để đảm bảo chắc chắn rằng hệ thống được lắp đặt một cách an toàn, đúng thiết kế và đạt tiêu chuẩn cao nhất. Để đánh giá chắc chắn điều đó, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của My House tham gia nghiệm thu và vận hành thử hệ thống trước khi chủ đầu tư nhận bàn giao từ nhà thầu, đồng thời, phải tham dự các khóa huấn luyện của nhà thầu về vận hành các trang thiết bị trong tòa nhà, gồm các công việc chính như sau:

  • Xem xét giữa lắp đặt thực tế so với thiết kế ban đầu để đảm bảo máy móc được lắp đặt theo đúng thiết kế.
  • Ghi chép lại sự khác biệt giữa thiết kế và lắp đặt thực tế, ghi nhận các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thử.
  • Xem xét lại hợp đồng mua bán để lập kế hoạch cho hệ thống máy móc.
  • Tham dự các khóa huấn luyện về sử dụng và bảo trì máy móc.
  • Đóng góp ý kiến với việc chỉnh sửa hoặc các khác biệt so với thiết kế ban đầu cho nhà thầu cũng như Chủ đầu tư trước khi tiến hành bàn giao.