SỔ TAY QUẢN LÝ

Tư vấn trong giai đoạn hòan thành

Khi dự án đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng, trên cơ sở đã hiểu rõ đặc điểm của Dự án, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của Chủ đầu tư, My House sẽ thực hiện các công việc cần thiết để thiết lập hệ thống quản lý cho tòa nhà:

  • Lập ngân sách tiền khai trương/ ngân sách hoạt động cho tòa nhà
  • Tính toán phí dịch vụ
  • Tính phí làm việc ngoài giờ
  • Tính đơn giá tiền điện cho khách thuê
  • Thiết lập sơ đồ tổ chức
  • Thiết lập bản mô tả công việc và mức lương dự kiến
  • Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự