Văn Khấn Tiễn Ông Táo Chầu Trời.

Văn Khấn Tiễn Ông Táo Chầu Trời. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đa Bảo Như LaiNam Mô Ly Bố Úy Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai (Niệm Danh Hiệu Mỗi Vị 10 Lần)1. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:Án Lam Xóa Ha (7 lần) 2. Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:Án Ta Phạ, Bà Phạ, Truật Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ Truật Độ Hám(7...

Văn Khấn Tiễn Ông Táo Chầu Trời.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai
(Niệm Danh Hiệu Mỗi Vị 10 Lần)

1. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

Án Lam Xóa Ha
(7 lần)

 

2. Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

Án Ta Phạ, Bà Phạ, Truật Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ Truật Độ Hám
(7 lần)

3. Chân Ngôn Phá Địa Ngục:

Án Già Ra Đế Dạ, Ta Bà Ha
(7 lần)

4. Chân Ngôn Biến Thực:

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế,
Án Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng.
(7 lần)

5. Chân Ngôn Cam Lồ Thủy:

Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha,
Án Tô Rô, Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Sa Bà Ha.
(7 lần)

6. Chú Án Thổ Địa:

Nam Mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẫm, Án Độ Rô, Độ Rô, Địa Vĩ Ta Bà Ha
(7 lần)

7. Chú Đại Hư Không Tạng Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:

Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ, Phiệt Nhựt Ra Hồng.
(7 lần)

Kính Lễ Mười Phương Tam Bảo Chứng Minh
(3 Xá)


- Con kính lạy Chín phương Trời. (Xá)
- Con kính lạy Mười phương Chư Phật. (Xá)
- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. (Xá)
- Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. (Xá)
- Con kính lạy Hữu Thiên Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. (Xá)
- Con kính lạy Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân. (Xá)

- Con kính lạy Định Phúc Táo Quân. (Xá)
- Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa. (Xá)
- Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương. (Xá)
- Con kính lạy Ngài Kim Niên Đương Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. (Xá)
- Con kính lạy Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và các vị Thần Linh cai quản khu vực này. (Xá)

Hôm nay là ngày: ………………………………………………………………………………………….
Nhằm ngày: …………………………………………………………………………………………………
Nhân ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nến tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời:

Chín phương Trời.
Mười phương Chư Phật.
Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Hữu Thiên Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân.

Ngài Định Phúc Táo Quân.
Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa.
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
Ngài Kim Niên Đương Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.
Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và các vị Thần Linh cai quản khu vực này.
Giá đáo đàn tràng, và có lời thưa rằng:

Chúng con là: ………………………………………………………………………………………………
Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………………………..
Kính xin Tôn Thân cùng Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngủ tự gia thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần, gia ân châm trước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Xá ba xá, cắm nhang vào lư hương, lạy 12 lạy (cầu cho 12 tháng bình yên).
Đốt thuốc cúng.Châm trà, rượu đủ ba lần.
Thời gian chờ nhang tàn, giữ yên lặng, vái nguyện thêm âm thầm trong tâm.
Sau khi tàn nhang và nến hóa giấy tiền vàng bạc của từng bàn riêng biệt.

 

Bài viết khác