Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư?

Hỏi: Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư? Trả lời: My House xin được trả lời như sau: - Theo Điều 11 QD08/BXD: - Hội nghị nhà chung cư – HN NCC là hội nghĩ các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự HN NCC. - HNNNC có thể tổ chức cho một chung cư hoặc 1...

Hỏi:

Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư?

Trả lời:

My House xin được trả lời như sau:

- Theo Điều 11 QD08/BXD:

- Hội nghị nhà chung cư – HN NCC là hội nghĩ các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự HN NCC.

- HNNNC có thể tổ chức cho một chung cư hoặc 1 cụm chung cư. Trường hợp tổ chức hội nghị cho một nhà chung cư thì số người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.Trường hợp tổ chức Hội nghị cho cụm chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham dự của mỗi nhà chung cư phải có số lượng trên 10% số chủ sở hữu và người sử dụng của mỗi nhà chung cư đó.

- Hội nghị nhà chung cư được tổ chức mỗi năm 01 lần, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức Hội nghị bất thường khi có trên 50% tổng số các chủ sở hựu và người sử dụng đề nghị bằng văn bản hoặc khi Ban quản trị đề nghị đồng thời có văn bản đề nghị của 30% chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

Bài viết khác